Početna

Arhiva

Kontakt

 

 

 

 

Godina VI

 broj 1-2

1989.

 

SADRŽAJ

 

 

SOCIOLOG U PRIVREDI I DRUŠTVU

Josip Županov: Upravljanje i rukovođenje – amaterska ili profesionalna djelatnost (pdf)

Borisav Džuverović: Sociologija i društvena stvarnost (pdf)

Slobodan Vukićević: Sociologija radne organizacije (pdf)

Vladimir Ilić: Pregled (razvoj) shvatanja uporednog metoda u jugoslovenskoj sociologiji (pdf)

Aleksandar Todorović: Istraživačka i terapeutska uloga sociologa u privredi i društvu (pdf)

Silvano Bolčić: Sociološki pristup motivaciji za rad u samoupravnoj radnoj organizaciji (pdf)

Ratko R. Božović: Sociologija kao društvena kritika (ili kritika društva) (pdf)

Miroslav Radovanović: Humanističke nauke i struke u udruženom radu privrede (pdf)

Slobodan Vuković: Samoupravljanje i represija (pdf)

Krsto Kilibarda: Socijalna struktura sela i agroindustrijskog kompleksa kao predmet sociologije (pdf)

Milan Nikčević: Tri priloga uz „praktičnu“ sociologiju (pdf)

Pregled saopštenja sociologa iz radnih organizacija  (Ljiljana Vujadinović) (pdf)

Miloje Kovačević: Socijalni uzroci invadiliteta radnika (pdf)

LOGOS DIJALEKTIKE

Slobodan Žunjić: Logos: skica za istoriju pojma

Karl R. Popper: Šta je dijelektika?

Vladan Perišić: Rađanje dijalektike iz duha aporetike

Hans-Georg Gadamer: Ontološke pretpostavke Platonove dijalektike (Sophistes i Parmenides)

Werner Beierwaltes: Plotinos i novoplatonska dijalektika kao propedeutika

Savo Laušević: Ka kritičko-djelatnom razumijevanju pojma dijalektike

Slobodan Simović: Hegel i antička dijalektika

Branko Pavlović: Hegelova dijalektika i „dijalektički materijalizam“

F. D. E. Schleiermacher: Dijalektika (1811)

OGLEDI IZ FILOSOFIJE

Bogoljub Šijaković: Antropološki smisao samosaznanja: Uz apolonski zahtjev „Spoznaj samoga sebe!“

Ljubomir Bjelajac: Petronijevićeva teorija apstrakcije kao negacija

RECENZIJE I PRIKAZI

O pojmu svojine (Slobodan Vukićević) (pdf)

Sociološka istraživanja radne organizacije (Aleksandar Todorović) (pdf)

Problemi Platonove pozne filosofije (Bogoljub Šijaković)

„Problem svijeta u filozofiji“ (Bogoljub Šijaković)

Godišnjak za povijest filozofije (Bogoljub Šijaković)

Synthesis philosophica (Bogoljub Šijaković)