Početna

Arhiva

Kontakt

 

 

 

 

Godina IV

 broj 1

2010

 

SADRŽAJ

 

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

 

Naučno-istraživački rad na univerzitetu u funkciji nastave

i iskustva sa primjenom Bolonjske deklaracije

 

(Nikšić, 4. i 5. novembar 2010)

 

 

Pozdravna riječ, Problem kvalitetnog organizovanja nastave na hipermasovnim studijama (Predrag Miranović, rektor Univerziteta Crne Gore) (pdf)

Pozdravna riječ (Blagoje Cerović, dekan Filozofskog fakulteta u Nikšiću) (pdf)

Slobodan Vukićević, Institucionalizacija naučno-istraživačkog rada – osnova autonomije univerziteta (pdf)

Mira Vukčević, Strateški pristup razvoju istraživačkih kapaciteta na Univerzitetu Crne Gore (pdf)

Janko Radulović, Doprinos privatne inicijative u obrazovanju (pdf)

Radenko Pejović, Značaj i uloga naučno-istraživačkog rada na obrazovni proces i razvoj društva (pdf)

Božo Važić, Naučno-istraživački rad na univerzitetu u Banja Luci u funkciji primjene Bolonjske deklaracije (pdf)

Slavka Gvozdenović, Univerzitet između potreba i mogućnosti (pdf)

Srđan Vukadinović, Jedinstvo nastavnog i naučno-istraživačkog rada kao osnovna značajka opstanka Univerziteta i uspostavljanja društva znanja (pdf)

Slobodan Zečević, Normativna organizacija Bolonjskog sistema studiranja (pdf)

Savo Laušević, Ekonomizacija znanja i obrazovanja: put u neobrazovanost? (pdf)

Mirjana Popović, Tematska analiza diplomskih radova odbranjenih na Studijskom programu za sociologiju u funkciji razvoja obrazovne i naučne dimenzije u okviru univerzitetske nastave (pdf)

Tatjana Novović, Predškolstvo u kontekstu Bolonjskih promjena (pdf)

Slobodan Kasalica, Naučno-istraživački rad kao oslonac unapređenja univerzitetske nastave geografije u Crnoj Gori (pdf)

Mara Đukić, Nova paradigma univerzitetske nastave kao izraz pedagoške reforme visokog obrazovanja (pdf)

Dijana Vučković, Organizacija nastave na Studijskom programu za obrazovanje učitelja (pdf)

Biljana Milatović, Jelena Mašnić, Iskustva u nastavi po Bolonjskom sistemu na Studijskom programu za engleski jezik i književnost (pdf)

Nada Šakotić, Čedo Veljić, Inkluzivno obrazovanje u Bolonjskom procesu (pdf)

Veselin Mićanović, Metodička praksa vaspitača u Bolonjskom sistemu studiranja (pdf)

Slobodan Radonjić, Ana Stijepović, Ekološka edukacija u visokoškolskim institucijama Crne Gore (pdf)

Marija Knežević, Jelena Mašnić, Odrednice naučnoistraživačkog rada i primjena istog u nastavi na Filozofskom fakultetu (pdf)

Sonja Mijušković, Sociologija na Univerzitetu Crne Gore (pdf)

Miroslav Doderović, Bolonjski model studiranja i geografske nauke na Univerzitetu Crne Gore (pdf)

Đoko G. Marković, Implementacija Bolonjskog koncepta studiranja sagledana u svijetlu didaktičkih principa permanencije i poliformnosti na Učiteljskom odsijeku Filozofskog fakulteta univerziteta Crne Gore (pdf)

Goran Barović, Studije geografije i terenski rad u procesu primjene Bolonjske deklaracije (pdf)

Maksut Hadžibrahimović, Primjena Bolonjske deklaracije na pojedinim studijskim programima (pdf)

Katarina Todorović, Osnovne pretpostavke efikasne nastave zasnovane na principima Bolonjske deklaracije (pdf)

Vasilj Jovović, Uloga biblioteke u Bolonjskom procesu (pdf)

Dragan Jakovljević, Univerzitet i naučna istraživanja (pdf)